گروه مهندسي و خدمات صنعتي اولتانِد

با اولتانِد ایمن برانید  

گروه بنز مايلر و ده تن

      

لوله تلفنی باد 10 و 12

لوله هیدرولیک فرمان

لوله فارسونگاه جوشی قدیم

لوله فارسونگاه جوشی جدید

 

 

تلفن:مهندس باراد وظیفه --

1003 120 0902 - 09021201003