گروه مهندسي و خدمات صنعتي اولتانِد

با اولتانِد ایمن برانید  

شیلنگ/لوله/لوله هیدرولیک/شيلنگ هيدروليك فرمان

لوله

لوله فشارقوی

لوله فشار قوی هیدرولیک

لوله فشار قوی هیدرولیک فرمان

لوله روغن

 

تلفن:مهندس باراد وظیفه --

1003 120 0902 - 09021201003