گروه مهندسي و خدمات صنعتي اولتانِد

با اولتانِد ایمن برانید  

گروه زانتیا

مجموعه لوله فشار قوی از پمپ هیدرولیک به ریگلاتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه شیلنگ آلترناتیو برای .......لوله فشار قوی از پمپ به ریگلاتور

 

 

 

 

 

 

مجموعه لوله فشار قوی پمپ هیدرولیک به جعبه فرمان زانتیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن:مهندس باراد وظیفه --

1003 120 0902 - 09021201003